ZBOŽÍ V AKCI

Cena 1 275,0 Kč
skladem
Cena 1 740,0 Kč
skladem
Cena 1 930,0 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY


 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade s ustanoveniami platného Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

 

Predávajúci :

HOBYS s.r.o.

Kozmonautov 6

943 01 Štúrovo

 

IČO : 46 006 079

IČ DPH : SK 202 319 2369

Bankové spojenie ČR : 6657453001 / 5500

Bankové spojenie SR : 2855633558 / 0200

email : info@spirall.cz

tel : (+421) 0917 401 136,  (+421) 036 38 108 77

 

2. Predmet plnenia

Kupujúci vytvorením a doručením objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.spirall.cz, emailom, osobne, telefonicky alebo faxom potvrdzuje, že si prečítal a akceptuje obchodné podmienky na kúpu tovaru ponúkaného predávajúcim.

 

3. Objednávka

Zákazník si môže objednať tovar v internetovom obchode www.spirall.cz

 

Vystavením a zaslaním elektronickej objednávky kupujúcim sa uzatvára kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné  vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. O prijatí objednávky bude kupujúci oboznámený prostredníctvom elektronickej pošty na adrese, ktorú uviedol v registračnom formulári. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z  občianskeho a obchodného zákonníka.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru

Predajné ceny v internetovom obchode www.spirall.cz sú uvádzané v CZK vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to jedným z nasledovných spôsobov :

  • dobierkou

  • prevodom na účet

  • v hotovosti pri osobnom odbere

Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

4. Podmienky dodania

Objednaný tovar je možné dodať  v rámci Slovenskej a Českej Republiky na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári.

Spôsob dodania tovaru je prepravnou službou na kupujúcim zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo u predávajúceho.

Cenník za dopravu môžete nájsť na stránke www.spirall.cz

Termín dodania

Objednávky sú vybavované v čo najkratšom možnom čase do 24 hod. V niektorých prípadoch do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. od pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho pri platbe vopred. Termín dodania nájdete pri každom produkte na www.spirall.cz

V prípade, že dané lehoty nie je z technickým príčin možné dodržať, bude o tom kupujúci bezodkladne informovaný.

Kupujúci sa zaväzuje :

Za objednaný tovar zaplatiť cenu v plnej výške v zmysle obchodných podmienok platných v deň objednania tovaru. Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.

V prípade zistenia značného porušenia/poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti uplatniť reklamáciu bezodkladne u danej doručovateľskej spoločnosti.

Predávajúci sa zaväzuje :

Dodať kupujúcemu objednaný tovar, vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá:

Za neskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou.

Za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy prijímateľa kupujúcim pri vyplnení formulára pri objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa.

Za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou.

Za prípadné nedodanie tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.

5. Vrátenie tovaru a peňazí

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý v predajni a klientovi bol predvedený.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho je potrebné dodržať nasledujúce podmienky :

  • tovar sa musí vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale

  • tovar nesmie byť použitý

  • tovar nesmie byť poškodený

  • tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva

V prípade, ak Vám tovar ktorý ste si objednali nevyhovuje zašlite nám ho späť na horeuvedenú adresu. Tovar je potrebné vrátiť na vlastné náklady formou balíka. Odporúčame zasielať aj s poistením balíka.

Tovar zašlite aj s dokladom o kúpe – daňovým dokladom a záručným listom (faktúrou). Uveďte spôsob úhrady, na váš účet alebo adresu. Nezasielajte tovar späť formou dobierky.

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude užívateľovi vrátená cena najneskôr do 10 dní po prevzatí tovaru. Z celkovej ceny Vám bude odpočítaná cena za dopravu, ktorá sa nerefunduje.

Službu preposlania balíka z ČR do SR môže po konzultácii s kupujúcim zabezpečiť aj predávajúci, za poplatok 250 CZK, v ktorom sú zahrnuté celkové náklady na zaslanie tovaru späť na našu adresu. Opravený resp. vymenený tovar Vám následne zasielame späť bez poštovných poplatkov.


6. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 12 hodín od jej odoslania a to  zaslaním e-mailu resp. Tel. Kontaktom. O prijatí storna Vám zašleme e-mail.  Po uplynutí 12 hodinovej dobe začne predávajúci objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet alebo adresu do 10 pracovných dní.

V prípade storna objednávky kontaktujte predajcu :

Email : info@spirall.cz

Tel : 0917 401 136

7. Záručná doba – reklamácia tovaru

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom určená záručná doba 24 mesiacov, ak nie je určené inak. Na batérie a akumulátory je 12 mesačná záručná doba. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

V prípade reklamácie kontaktujte predajcu.

Email : info@spirall.cz

tel : (+421) 0917 401 136,  (+421) 036 38 108 77


8. Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


9. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo zmeny týchto Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Pre všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platia právne predpisy Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci súhlas s týmito podmienkami.